Energiebesparing en het terugdringen van broeikasgassen zijn brandend actueel. In veel gebouwen is er nog heel mogelijkheden voor energiebesparing waarbij het comfort van de gebruikers vaak sterk wordt verbeterd. Toch is het soms moeilijk om te weten waar je nu precies moet beginnen. Voor sommige gebouwen volstaan kleine ingrepen  om een grote impact te verwezenlijken. En dat leidt dan weer tot een heel snelle return on investment.

Energieaudit

ENGIE Cofely is een specialist inzake energieaudits. Die vormen de basis voor de energieconsultancy die moet leiden tot een efficiënter energiegebruik. We kunnen audits uitvoeren in functie van de EPB-verplichtingen waaraan uw gebouw moet voldoen, of met het oog op het verkrijgen of het verlengen van een milieuvergunning. Maar we kunnen ook de staat van het gebouw opmaken en deze benchmarken ten opzichte van vergelijkbare gebouwen. En daar houdt het niet bij op. Zo’n methodologische analyse legt meteen ook een aantal maatregelen bloot die uw CO2-uitstoot omlaag kunnen halen en uw verbruik, en dus ook uw energiebudget, kunnen terugdringen.

Recommissioning of herdimensionering van gebouwen

Recommissioning (RCx) houdt in dat je bestaande gebouwen optimaliseert met het oog op een hoger comfort en een lager energieverbruik. Vaak gaat het om oude gebouwen waarvan de gebruiksevolutie niet gedocumenteerd is. In de loop der jaren zijn er aanpassingen aan gebeurd, maar ze maakten geen deel uit van een globaal plan. En net zo vaak gaat het om verouderde installaties die niet meer werken of die aan de basis slecht gekozen zijn. Hier biedt het recommissioningteam van ENGIE Cofely een meerwaarde. Onze experts komen het probleem ter plaatse analyseren. Ze herdimensioneren uw installatie en berekenen alles tot in detail om incoherenties op te sporen en uit te sluiten.

Concreet voorbeeld van recommissioning

Aan een bestaand pand wordt een nieuwe vleugel  gebouwd. De leidingen voor de verwarming zijn geplaatst, maar toch komt de warmte niet tot in het nieuwe gedeelte, want de installatie is niet langer goed afgeregeld. ENGIE Cofely komt de installatie afregelen in functie van de reële behoefte (zowel hydraulica als ventilatie). Conclusie? Uw installatie functioneert optimaal en uw investering rendeert snel. Recommissioning vindt plaats met de lange termijn in het achterhoofd, en gaat altijd gepaard met resultaatsgarantie.

Reductie van broeikasgassen

De Europese richtlijn 2012/27/EU verplicht de lidstaten tot een reductie van 20% van de uitstoot van broeikasgassen. Elk land moet deze verplichting in de  nationale wetgeving omzetten. In België is het milieu gewestelijke materie. Daarom kan elke regio zijn eigen normen opleggen inzake EPB (energieprestaties en binnenklimaat van gebouwen). Energieconsultancy, en meer bepaald energieaudits en recommissioning, zijn dan aan de orde.